Kolorektal Kanser Tedavisinde Yeni İlaç Kombinasyonu: Trametinip ve Zoledronat

Kanser kaynaklı ölümlerde kolorektal kanser ABD de 2. dünyada ise 3. sırada yer alıyor. Bu hastalar için tedavi seçenekleri artmış olsa da hastaların 5 yıl sağ kalım oranı %11 lerde. Ayrıca kolorektal kanser hastalarının yaklaşık %30 – 50 si onkojenik KRAS mutasyonu içeriyor. Bu mutasyon tedaviyi daha da zorlaştırıyor.

KRAS geni nedir?

KRAS geni, hücre büyümesinden sorumlu moleküllerden biri olan KRAS proteinini kodlar. Bu protein hücre dışı sinyallerin çekirdeğe iletilmesinde görevlidir. Proteinin mutasyona uğraması halinde hücre dışı bir sinyal olmasa bile çekirdeğe sürekli “çoğal” komutu verilir. Hastada KRAS mutasyonu olması, onun tirozin kinaz inhibitörleri ve monoklonal antikorlara yanıt vermeyeceğinin bir göstergesidir. Ayrıca hasta metastaza daha yatkındır. FDA onaylı pek çok ilaç bu tür hastaları tedavi etmekte başarısız olmanın yanında birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmiştir.

Science Advance dergisinde yayımlanan makalede ise bu agresif kanser türü için yeni bir ilaç kombinasyonu geliştirildiği açıklandı.

Yapılan çalışmada ilk olarak hastanın kanından alınan normal DNA ile tümör hücrelerinden alınan DNA lar karşılaştırıldı ve varyantlar tespit edildi. Sonrasında drosophila arka bağırsağı üzerinde bulunan 9 ortolog gen, hastanın tümoral genleri ile değiştirildi yani bir bakıma sinek kanser yapıldı. Daha sonra bu model üzerinde pek çok ilaç kombinasyonu denendi. İlk seferde Trametinip ile Ibandronat tedavi için uygun görülmüştü ancak sonra Ibandronatın özofajite neden olma ihtimaline karşın Zoledronat kullanılmasına karar verildi. Bu ilaç kombinasyonunun, ilaçların tek etkisine göre daha güçlü olduğu model üzerinde yapılan deneylerle gösterilmiştir.

 Bu aşamadan sonra hasta tedavisine geçildi. Tedavi sırasında akneiform döküntüler ve yüzde şişme gibi yan etkiler görülse de hedeflenen tümörlerde %45 azalma gözlendi. Klinik olarak beklenen etki daha yüksek olsa da çalışmanın birden çok hasta üzerinde yapılması doğru bir yorumlama için daha iyi olacaktır. Ayrıca drosophila kullanımı kanser tedavisinin kişiselleştirilmesi açısından önemli bir uygulamadır.

Mevcut Tedavilerden Bazıları:

Radyoterapi: bağırsak segment hareketleriyle kısıtlanmaktadır. %4 ile %8 arası bir toksisite beklentisi vardır. Diyabetiklerde, önceki ameliyatlar sonucunda yapışıklığı olanlarda ve daha öncesinde 5-FU tedavisi alanlarda (kemoterapi ajanı) komplikasyon olasılığı daha yüksektir.

Adjuvan Kemoterapi: Levamizol ve 5-FU ile yapılan tedavilerde genel kanser mortalitesinde %33 lük bir düşüş saptanmıştır. Ancak üçlü ilaç kombinasyonlarının sadece toksisiteyi artırdığı belirtilmiştir.

İmmünoterapi: bir monoklonal antikor olan edrekolomab ile yapılan tedavilerde mortalitede %30 düşüş gözlenmiş ve kemoterapi ile karşılaştırıldığında hastalar lehine bir sağ kalım avantajı ileri sürülmüştür.

Kaynakça:

Esra ESMER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.