Cinayet işleyenlerin beyinlerinde saptanan farklılıklar neler?

Cinayet,  sadece bir tarafın diğerini öldürmesiyle kalmayıp bütün çevreye maddi ve manevi anlamda bir çok zarar veren bir olgu olduğu aşikardır.

Maddi zararı açısından Türkiye için bir çalışma bulamasam da DeLisi ve arkadaşlarının 2010 yılında yayınladıkları çalışmaya göre sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne 255 milyar dolarlık bir yükü vardır.(1)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2017 verilerine göre 2017 yılında hüküm giyenlerin %3.7 si öldürme suçu işlemiştir.(2)

Cinayet sadece maddi yönden incelenmesiye kalmayıp birçok bilim dalının ilgisini çekip bir çok çalışma yürütülmetedir. Bu bilim dallarının yaptığı çalışmalar hayli fazla olsa da uzun süredir devam eden bilimsel ilgiye rağmen cinayet davranışının sinirbilimi hakkında sınırlı bir bilgiye sahibiz.

Ashly Sajous- Turner ve arkadaşlarının Brain İmaging and Behavior dergisinin 2019 yılında yaptığı çalışma, tam da bu sınırlı bilgiyi genişletmek içindir.

Bu çalışmada beyin fMRI çalışması ile cinayet suçu nedeniyle hapsedilmiş erkekler ile diğer diğer suçlardan mahkum olmuş erkekler incelenmiştir. Çalışmaya göre  davranış kontrolü ve sosyal biliş ile ilişkili olan beyin alanlarında cinayet suçlulularının diğer şiddet içeren veya içermeyen suçlara göre azalmış gri madde bulunmuştur.

Literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmı saldırganlığın, antisosyal davranışın, ve sıradan davranıştan uzak davranışlığı tetikleyen ve düzenleyen devrelerin frontal, temporal, limbik ve paralimbik beyin devreleri olduğunu göstermektedir.

         Daha önce cinayer suçlularında yapılan fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmalarında ise lateral ve medial prefrontal kortex; amigdala, temporal ve parietal bölgeleri de içeren medial temporal bölgelerde karakteristik azalmış aktivite saptamışlardır.

MATERYAL VE METODLAR

Deneysel Tasarım

Katılımcılar cinayet suçlusu, cinayet işlemeyen şiddet suçluluarı ve şiddet içermeyen/en az şiddet içeren suçlular olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.

T1 ağırlıklı fMRI görünteleme kullanılmış olup olup ABD’de New Mexico ve Wisconsin hapishanelerinde hapsedilen yetişkin erkek katılımcılar dahil edilmiştir.

Katılımcılar

Toplam 998 erkek mahkumda T1 taraması yapılmış olup anormal radyoloi nedeniyle 10 ; 2 saati aşkın bilinç kaybına bağlı travmatik beyin hasarı nedeniyle 43; suçlarının sınıflandırılamayacak kadar belirsiz olması nedeniyle 5; psikotik bozukluk tanısı nedeniyle 50 ve hapsedilme sürelerinin belirsiz olması nedeniyle de 82 kişi çalışmadan dışlanmıştır. Toplam 190 kişi çalışmdan dışlanmış olup toplam data 808 mahkum ile devam etmiştir.

Daha önce bahsettiğim 3 grup bir çok alt grup içermekte olup çalışamayı aşağıda bırakacağım kaynakça bölümünden inceleyebilirisiniz.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Cinayet suçlularında, diğer suçlulara göre ventromedial/orbitofrontal korteks, anterior temporal korteks, ventrolateral and dorsolateral prefrontal korteks, dorsomedial prefrontal korteks, insula, cerebellum, dorsal anterior cingulate, mid cingulate ve posterior cingulate korteks bölgesinden precuneus ve superior parietal bölgelerine uzanan kısımlarda kuvvetli açıklık saptanmıştır

Bu çalışmada emosyonel işlem, davranış kontrolü, yürütme işlevi ve sosyal bilişle ilgili beyin bölgelerinin gri madde miktarında yaygın bir azalma olduğu rapor edilmiştir.

Önceki nörogörüntüleme çalışmaları başkalarının bilişsel durumlarının ve duygularının değerlendirilmesinde orbitofrontal korteks, medial prefrontal korteks, temporal poles, insula, and anterior cingulate korteks in önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Bu devrelerle kısmen örtüşen ve kişinin kendi duygusal durumunu düzenleyen beyin ağları ventrolateral, dorsomedial, and dorsolateral prefrontal korktekse dayanmaktadır.

Orbitofrontal korteksin ise, beklenen sonuçlara dayanarak davranışı planlama / yürütme, davranışlarından pişmanlık duyma ve etkili ahlaki karar vermede bir rolü olduğu tanımlanmıştır.

Bu bulgular, benzer beyin anormalliklerini agresif davranışlarla ilişkilendiren önceki çalışmalarla da uyumludur.

KAYNAKÇA

1)Murder by numbers: monetary costs imposed by a sample of homicide offenders

 doi https://doi.org/10.1080/14789940903564388

Makale sitesi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14789940903564388

2) Tüik verileri için

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27610

3)İlgii Makaleye Erişim İçin

Aberrant brain gray matter in murderers

doi https://doi.org/10.1007/s11682-019-00155-y

Makale sitesi:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-019-00155-y#enumeration

Mehmet Utku MUMCU

Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT)