VISUAL SNOW SENDROMU

Klinik çalışmaların raporlarını içeren makaleleri özet şeklinde derleyerek visual snow sendromunu tanımaya çalışacağız.

VISUAL SNOW SENDROMUNDA SEMPTOMLAR

Visual snow sendromu tanısı konulan hastalar uçuşan siyah-gri-beyaz, çubuk ya da nokta biçiminde titreşen ve uçuşan cisimler görmeleridir. Daha da somutlaştırmak için karıncalı televizyon görüntüsü örneği verilmektedir. Kimi zaman bu görüş auralı olabilmektedir.

VISUAL SNOW SENDROMU
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Visual_snow3.gif?20190414012336

Bu simülatöre tıklayarak visual snow sendromuna sahip bireylerin nasıl gördüğünü çeşitli ortamlar ve şiddetlerde deneyimleyebilirsiniz.

VISUAL SNOW SENDROMUNDA KOMORBİDİTE

Visual Snow Sendromu tanısı konulan hastalarda migren, tinnitus, fotofobi ve palinopsi genel olarak eşlik eden rahatsızlıklardır. Bunların yanı sıra daha az görülmekle beraber fibromyalji ve vertigo da (visual snow sendromu) VSS’ye eşlik edebilmektedir.

https://blog.ulubat.org/wp-content/uploads/2022/10/Vs_with_descriptions.jpg

VISUAL SNOW SENDROMUNDA KLİNİK BULGULAR

Guarantors of Brain adına Oxford University Press tarfaından yayınlanan 2021 Aralık tarihli bir makaleye göre VSS’nin (visual snow sendromu) görsel sistemdeki ritmik bir bozulmadan kaynaklanabileceğini varsayan araştırmacılar magnetoensefelografi kullanarak VSS teşhisi konulmuş 18 hastadan ve 16 kişilik kontrol grubundan veriler elde etti. Katılımcılara, alfa bandı (8-13 Hz) gücünde azalma ve gama bandı gücünde (40-70 Hz) artışa neden olduğu bilinen görsel uyaranlar sunuldu. İki grup arasındaki veriler karşılaştırılınca alfa veya gama tepe frekansında bir farklılık gözlenmedi. Aynı şekilde alfa gücünün büyüklüğünde de bir farklılığa rastlanmamıştır. Ancak VSS tanısı almış grubun birincil korteks gama gücünde önemli ölçüde artış raporlanmıştır. Bu bulgular VSS’de görsel korteksin aşırı uyarılabilir olduğunu düşündürtmektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler birincil görsel korteksteki ritmik aktivitenin VSS’de hem aşırı uyarılabilir olduğunu hem de düzensiz olduğunu düşündürtmektedir.

Vaphiades, Grondines, Cooper, Gratton ve Doyle’un 2021 Eylül tarihli makalesine göre 2015 ila 2021 yılları arasında Alabama Üniversitesi, Callahan Göz Hastanesi, Missouri Üniversitesi-Kansas City Tıp Fakültesi ve Little Rock Göz Kliniği’ne başvuran VSS’li yaş ortlaması 25 olan 22’si erkek 30’u kadın 52 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. Tarihsel bilgiler, muayene bulguları, oftalmik testler, elektrofizyoloji ve nörogörüntüleme sonuçları toplanmıştır. Ulaşılan veriler şunlardır: 51 vakada renkli görme test edilmiştir ve 47 vakada (%92) normal bulunmuştur. 52 hastanın tamamında fundoskopik muayene yapılmıştır ve 46 hastada (%88) normal bulunmuştur. Maküler SD-OKT, uygulanan 19 hastanın tamamında (%100) normal bulunmuştur. 50 hastada Humphrey görme alanı testi uygulanmış ve 43 hastada (%86) normal bulunmuştur. Görsel olarak uyarılmış potansiyel (VEP) verilerin elde edildiği 19 hastanın 18’inde (%95) normal bulunmuştur. 28 hastadan tam alan elektroretinografi (ffERG) verileri elde edilmiştir ve 25 hastada (%89) normal bulunmuştur. 12 hastanın 11’inde (%92) multifokal elektroretinografi (mfERG) normal bulunmuştur. MRG 37 vakanın 29’u (%78) için normal bulunmuştur. Sadece bir hastada görme yolunda lezyon saptanmıştır. Sadece 4 hastanın elektrofizyolojik testlerinin tümü anormal bulunmuştur.

Klein ve Schankin’in 2021 Ekim tarihli makalesinde VSS’de ön kortikal görme merkezlerinin uyaranlara tepki verme önceliğinin değişebileceğini bu nedenle de normalde tepki verilmemesi gereken iç ve dış uyaranlara karşı görme merkezinin tepkiler verebileceğini ifade etmişlerdir. 

Healey, Mangin ve Lockhead’in 2022’de yayınlanan makalesine göre ise serotonin alımını inhibe eden antidepresan ilaçların negatif etkisi üzerinde durulmaktadır. 18 ülkeden 124 hasta ve kullanılan 11 farklı ilaç üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmanın verilerine göre bu tür ilaçların kullanımının bırakılması uzun süren görsel rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini düşündürüyor. Üzerinde araştırma yapılan grubunun %8,9’unda VSS görülmüştür. Grubun %15,3’lük kısmında ise fotofobi rapor edilmiştir.

Puledda, Villar-Martínez ve Goadsby’nin 2022 Şubat tarihli makalesine göre akut serebral enfarktüs geçiren bir hastada VSS rapor edilmiştir. Bu da bizi VSS’nin inme ile ilişkisi üzerine düşünmeye itmektedir.

American Academy of Optometry’nin 2022 Nisan tarihli makalesine göre. 40 yaşında erkek bir hastada tekrarlayan birkaç hafif beyin sarsıntısından 3 hafta sonrasında VSS bulguları rapor edilmiştir. Hastanın göz muayenesi, görme alanı ve retina görüntüleme sonuçları normal bulunmuştur. Beyin MRG, manyetik rezonans anjiyografi, elektroensefalografi ve beyin omurilik sıvısı testlerinde de herhangi bir belirtiye rastlanmamıştır. Aynı hastaya yapılan PET taraması ile posterior parietal loblarda ve sol posterior singulat gyrusta hipometabolizma gözlenmiştir. Bu hastada antiepileptik ve migren ilaçları ile tedavi girişimi başarısız olmuştur. Mavi renkli özel lens kullanımı ise semptomları azaltmada küçük bir  rol oynamıştır.

Solly, Clough, Foletta, White ve Fielding’in 2021 Temmuz tarihli makalesinde ise VSS’nin psikiyatrik semptomolojisi üzerinde durulmuştur. VSS’li 125 hasta üzerinde yapılan çalışmaya göre: VSS hastalarında yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen yüksek oranda anksiyete, depresyon, duyarsızlaşma, yorgunluk ve kötü uyku görülmüştür. Ayrıca, psikiyatrik semptomlar -özellikle duyarsızlaşma- görsel semptomların artan şiddeti ile ilişkilidir.

VARABİLECEĞİMİZ SONUÇLAR

Visual Snow Sendromu nörooftalmik olarak sınıflandırabileceğimiz bir rahatsızlıktır. Fizyopatalojisi ve tedavi seçenekleri tam olarak aydınlatılamamıştır ancak klinik çalışmalar devam etmektedir ve bulgular her geçen gün artmaktadır.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Visual_snow.gif?20170905170018

KAYNAKÇA

 • Visual snow syndrome: a review on diagnosis, pathophysiology, and treatment PMID: 31714263
 • Visual snow syndrome: A clinical and phenotypical description of 1,100 cases PMID: 31941797 
 • Visual snow syndrome and its relationship with migraine PMID: 34521544 
 • Cortical oscillatory dysrhythmias in visual snow syndrome: a magnetoencephalography study PMID: 35169699
 • Visual snow syndrome, the spectrum of perceptual disorders, and migraine as a common risk factor: A narrative review PMID: 34570907
 • Visual Snow Syndrome as a Network Disorder: A Systematic Review PMID: 34671311
 • Diagnostic Evaluation of Visual Snow PMID: 34603194
 • Development and persistence of patient-reported visual problems associated with serotonin reuptake inhibiting antidepressants PMID: 343662984 
 • The Psychiatric Symptomology of Visual Snow Syndrome PMID: 34393980
 • Case Report: Transformation of Visual Snow Syndrome From Episodic to Chronic Associated With Acute Cerebellar Infarct PMID: 35242098
 • Age- and frequency-dependent changes in dynamic contrast perception in visual snow syndrome PMID: 34895130

Serhat Baran Aritürk

ULUBAT BLOG EDİTÖRÜ - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.